Hirdetések – évközi 30. vasárnap

A missziós vasárnapi gyűjtés során plébániánk területén 123.355.- Forint összegű adományt gyűjtöttünk össze, melyet a püspökségre továbbítottunk. Ezúton is köszönjük nagylelkű adományaikat. Isten fizesse meg!

November 1-én Mindenszentek ünnepe lesz, amely parancsolt (a vasárnappal egyenrangú) ünnep. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk a hirdetőtáblán olvasható kiírás szerint. Ezen a napon 15 órától a központi temető kápolnájánál közös imádságot tartunk. A közös imádság után szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket. A plébánia területén lévő többi temetőben személyes egyeztetés útján szintén van lehetőség a sírkő megáldásra.

Az Apostoli Szentszék rendelkezései értelmében a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő,

  • aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. (Ez a teljes búcsú mind a nyolc napon elnyerhető!)
  • aki halottak napján (november 2-án) templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

Az akolitusok szolgálatával és az igeliturgiákkal kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

  • A felavatott akolitusok a szentáldozás (szentmisén és beteglátogatás során) rendkívüli kiszolgáltatói (vö. CIC 910. kánon 2. §. és 911. kán. 2.§.), illetve felszentelt szolgálattevő hiányában az Oltáriszentséget imádásra kihelyezhetik (vö. CIC 943. kán.).
  • A Kaposvári Egyházmegye 2018. december 10-én kelt körlevele értelmében az akolitusok a megyéspüspök engedélyével, az illetékes plébános beleegyezésével vezethetnek áldoztatással egybekötött igeliturgiát, melyen prédikálhatnak, valamint végezhetnek temetést, és egyes szentelményeket (megáldásokat) végezhetnek.
  • A vasárnap megszentelésének rendes módja a katolikus rítusú szentmisén való részvétel (akár az ünnep napján, akár annak előestéjén). (vö. CIC 1248. kán.1.§.)
  • Ha valaki a szentáldozatot bemutató személy hiányában, vagy más súlyos okból (pl. idős kor, betegség, közjó érdekében végzett szolgálat, stb.) nem tud részt venni szentmisén, akkor a vasárnap megszentelésének eleget tesz az, aki igeliturgián vesz részt. Természetesen a fekvő betegek, vagy más súlyos okból szentmisére/igeliturgiára el nem jutók otthoni imádsággal is megszentelhetik a vasárnapot. (vö. CIC 1248. kán.2.§.)